ANBI

Het Cultuurhistorisch Centrum Ommen, kortweg CCO, heeft een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van de ANBI status. Hieronder vindt u alle gegevens die CCO publiceert in het kader van de ANBI status.

De naam van de instelling is Cultuurhistorisch Centrum Ommen, ook bekend als CCO. CCO is een vereniging die is opgericht op 20 januari 1977, vervolgens op 12 mei 2016 de statuten heeft gewijzigd alsmede haar naam in CCO.

RSIN: 805667805          KvK: 40062684       SBI-code: 91019      SBI-code: 91021

BTW-Id: NL805667805B01

Postadres: Den Oordt 7, 7731 CM  Ommen

Doelstelling van CCO:

De vereniging heeft als doel: de belangstelling voor en de beleving van de geschiedenis en tradities van Ommen en omgeving te bevorderen en de betrokkenheid daarbij te vergroten, alles in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door de historische verzameling van museale aard en de historische archieven (in schrift, op foto en digitaal) afkomstig uit de gemeente Ommen en haar omgeving te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren.

Het beleidsplan van CCO voor de periode 2016-2020 vindt u in bijgaande documenten:

Namen en functies van de bestuurders van CCO:

  • Gerry Arts-Moerman, voorzitter
  • Jan Doedens, secretaris
  • Herman Kortman, penningmeester
  • Hans Kersbergen, bestuurslid
  • Jan Heijink, bestuurslid
  • Gerri Horsman, bestuurslid
  • Harry Muskee, bestuurslid

Artikel 7. van de statuten van CCO (Statutenwijziging Vereniging RJD. No. 12 mei 2016 (201600073GPO)) zegt hierover:

Bestuur: samenstelling en benoeming

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Voor ieder van hen kan het bestuur uit het midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien. Het huidige bestuur bestaat uit 7 personen ( 4.11.2016).
 2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. De voordracht is niet bindend. De algemene vergadering is vrij in de benoeming als de voordracht niet uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering door het bestuur is meegedeeld.
 4. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste 4 jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.   b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch loon of salaris. De vereniging heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Beleidsmatig:

Drie bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden vanaf 12 mei 2016. Hierbij kwamen aan bod: ANBI/Culturele ANBI en btw/fiscaalnummer, het definitief vaststellen van Beleidsplan en Huishoudelijk Reglement, verzekeringen, logo en domeinnaam, rooster van aftreden, verlenging huurcontracten gemeente Ommen etc.

Praktische zaken:

De commissies hebben zich beziggehouden met: thematische tentoonstelling in het museum, o.a. expositie boerderij en veldnamen, exposities voor scholen, expositie Ommerschans als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid, expositie ‘Ommen 70 jaar bevrijd’, historische rondleidingen door de stad Ommen.

Verder regelmatig overleg met de wethouden van de gemeente Ommen en een architectenbureau over uitbreidingsplannen bij het bestaande museum (samen onder één dak) en over de ontwikkelingen op toeristisch gebied in Ommen met een link naar het Streekmuseum van Ommen.

Het bijwonen van alle culturele activiteiten in de regio, georganiseerd door de gemeente Ommen en door de provincie Overijssel. Diverse gesprekken met de Cultuurmakelaar van de gemeente Ommen.

Huishoudelijk reglement:

huishoudelijk reglement 27-10-2016

Financiële verantwoording: